Avís legal

Titularitat del portal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (d’ara en avant, LSSI), l’informem que el titular del lloc web “www.ciudadanosdigitales.es” (d’ara en avant, LA WEB) és l’entitat CIUDADANOS DIGITALES SL (d’ara en avant, CIUDADANOS DIGITALES). S’informa a continuació de les seues dades identificatives:

CIUDADANOS DIGITALES SL
CIF: B40566960
Direcció Establiment Permanent: Carrer de les Tres Forques, 149, 46014 València (España).
Email de contacte web: info@ciudadanosdigitales.es

Activitat: Serveis de desenvolupament de projectes digitals en ciutats i territoris.

Condicions d’ús del portal

L’accés a la WEB li atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establides en el present AVÍS LEGAL. Aquestes condicions tenen per objecte regular tant la posada a la disposició de la informació com les possibles relacions comercials que, en el seu cas, sorgisquen entre CIUDADANOS DIGITALES i els usuaris de la WEB..

Si l’USUARI decideix utilitzar algun dels serveis gestionats per la WEB, haurà d’acceptar de manera expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos en el present AVÍS LEGAL i en les polítiques de PRIVACITAT i de COOKIES, per la qual cosa, si l’USUARI no està d’acord amb totes i cadascuna de les condicions establides, haurà d’abstindre’s de la utilització de la WEB.

Existeixen condicions dins del present AVÍS LEGAL que fan referència a la utilització d’un determinat servei, i afecten única i exclusivament a la relació establida entre CIUDADANOS DIGITALES i els USUARIS d’aquests serveis, no afectant la resta d’usuaris de la pàgina que no es donen d’alta en aquests. El fet d’acceptar condicions de servei a l’hora de formalitzar l’alta de l’USUARI no implica assumir cap obligació en aquest moment. Aquestes obligacions no entraran en vigor fins que l’USUARI decidisca efectivament utilitzar el servei oferit en LA WEB.

CIUDADANOS DIGITALES es reserva el dret a modificar o actualitzar en tot o en part el contingut del present AVÍS LEGAL, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de l’AVÍS LEGAL serà efectiva a partir de la data de la seua publicació en LA WEB. L’USUARI, haurà de revisar el seu contingut en cada accés que efectue. Si l’USUARI no està d’acord amb qualsevol canvi que es puga produir, li preguem que no utilitze LA WEB.

Es permet establir enllaços electrònics dirigits a la WEB sempre que no alteren, falsegen, limiten o modifiquen de qualsevol manera el contingut o presentació de les pàgines que integren LA WEB tal com han sigut dissenyades per CIUDADANOS DIGITALES.

CIUDADANOS DIGITALES no assumeix la responsabilitat del contingut dels llocs web de tercers als quals LA WEB establisca enllaços. Si en algun moment es té constància de la il·licitud de tot o part del seu contingut, s’eliminarà automàticament l’enllaç establit a aquesta web.

Responsabilitat de CIUDADANOS DIGITALES

CIUDADANOS DIGITALES respondrà dels danys i perjudicis que l’USUARI puga patir com a conseqüència de la utilització de la WEB, sempre que aquests danys siguen directament imputables a una actuació dolosa o negligent de CIUDADANOS DIGITALES, i en l’actuació de l’USUARI no concorreguera culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de CIUDADANOS DIGITALES quan prove que ha complit amb les exigències i requisits legalment establits i les altres cures i diligències requerits per la naturalesa del servei prestat.

Els serveis de la societat de la informació oferits en LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l’USUARI sense exigència de cap contrapartida. Únicament comporten per a l’USUARI l’obligació de complir les normes d’ús establides en el present AVÍS LEGAL. CIUDADANOS DIGITALES no es compromet, per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de la WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, CIUDADANOS DIGITALES podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. En el supòsit de produir-se tal cancel·lació, no afectarà els serveis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent conforme als pactes amb aquests USUARIS.

La connexió a Internet necessària per a l’accés a la WEB no és en cap cas subministrada per CIUDADANOS DIGITALES, sent responsabilitat de l’USUARI. S’informa l’USUARI que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial. A aquest efecte, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tindre actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitze en el seu accés a la WEB.

Obligacions de l’USUARI

Amb caràcter general l’USUARI s’obliga al compliment de les condicions establides en el present AVÍS LEGAL, així com, en el seu cas, a les condicions particulars que li foren aplicable en atenció als serveis o productes sol·licitats a través de la WEB. Igualment, l’USUARI s’obliga a actuar conforme a la llei, als bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar LA WEB de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta, els béns o drets de CIUDADANOS DIGITALES, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a les obligacions assumides per l’USUARI amb caràcter general establides en l’apartat anterior, l’USUARI s’obliga en el seu ús de la WEB, així com en la prestació de serveis gestionats a través d’aquesta, a::

1.- En el supòsit de registrar-se, s’obliga a proporcionar de manera veraç les dades sol·licitades i a mantindre’ls actualitzats.

2.- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la WEB, qualsevol informació o material que fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, que incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

3.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de provocar danys en LA WEB, en qualsevol dels serveis gestionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CIUDADANOS DIGITALES, de qualsevol usuari, dels proveïdors de CIUDADANOS DIGITALES, o en general, de qualsevol tercer.

4.- En el cas de donar-se d’alta per a la utilització d’algun servei o la sol·licitud de qualsevol producte, s’obliga a custodiar adequadament el “nom d’usuari” o “adreça de correu” i la “contrasenya” que li siguen proporcionats per a la seua utilització com mig identificador i habilitador en el seu accés a aquests serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut d’aquests. Igualment es compromet a notificar a CIUDADANOS DIGITALES amb la major rapidesa possible, la seua pèrdua o robatori, o la mera sospita de la seua utilització per part d’un tercer.

5.- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial.

6.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en l’ús de la WEB, o en la utilització de qualsevol dels serveis oferits en aquesta, incloent la utilització de contrasenyes o claus d’accés d’altres usuaris.

7.- No utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CIUDADANOS DIGITALES, els seus proveïdors o tercers.

8.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada del qual no ostentara, de conformitat amb la legalitat vigent, el dret a posar-lo a la disposició d’un tercer.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que siga precisa entre CIUDADANOS DIGITALES i els USUARIS, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a info@ciudadanosdigitales.es, o per correu tradicional a la Carrer dels Tres Forques, 149, 46014 València (Espanya).

CIUDADANOS DIGITALES informa l’USUARI que per al còmput de tots els terminis especificats en dies hàbils dins de la WEB s’exclouran els dissabtes i diumenges, els festius nacionals, així com els locals que es fixen anualment per a la localitat de València (Espanya).

Les comunicacions de CIUDADANOS DIGITALES a l’USUARI es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en LA WEB, o en el seu cas, per l’adreça que conste en l’última comunicació escrita dirigida per l’USUARI.

L’USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la WEB, i/o la contractació dels serveis oferits en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions. Igualment accepta com mig vàlid de comunicació els anuncis penjats directament en LA WEB.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts presents en LA WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, així com la seua estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular de la WEB, o el seu ús ha sigut autoritzat amb limitacions pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació d’aquests elements. Cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de CIUDADANOS DIGITALES i, en el seu cas, dels titulars d’aquests drets.

Exempció de Responsabilitat

CIUDADANOS DIGITALES no és responsable del mal ús que l’USUARI realitze dels continguts de la WEB, reservant-se el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en aquesta, o de tancar-la sense previ avís.

CIUDADANOS DIGITALES no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CIUDADANOS DIGITALES.

CIUDADANOS DIGITALES no serà responsable de les infraccions comeses per l’USUARI que atempten contra els drets d’un altre usuari de la WEB o de tercers, que afecten el copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual.