Política de privacitat

Informació bàsica

Entitat Responsable: CIUDADANOS DIGITALES, S. L. (CIUDADANOS DIGITALES)
Carrer de les Tres Forques, 149
46014 València
CIF: B40566960
info@ciudadanosdigitales.es

Finalitats: La finalitat genèrica del tractament és la gestió de la comunicació i relació amb els USUARIS de la WEB. Pot consultar amb més detalle les possibles finalitats específiques en la Informació Addicional.

Legitimació del Tractament: Consentiment o sol·licitud de pressupost i/o informació per part de l’usuari.

Exercici dels seus drets: Els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament de la seua petició acompanyada de la seua D.N.I. o document vàlid en dret que acredite la seua identitat, dirigida a CIUDADANOS DIGITALES SL, Carrer dels Tres Forques, 149, 46014 València, especificant el dret que desitgen exercir, o remetent la mateixa informació i documentació per e-mail a la següent adreça: info@ciudadanosdigitales.es

Informació addicional

Que finalitat tractem les seues dades personals?

En CIUDADANOS DIGITALES tractem la informació que ens facilita a través dels diferents formularis o adreces de contacte expressats en la WEB amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licita o gestionar l’alta o subscripció per a la recepció de qualsevol servei.

S’informa l’USUARI que CIUDADANOS DIGITALES podrà tractar les dades de caràcter personal que ens facilite a través dels formularis online, o direccions de contacte indicades, per a les finalitats que s’especifiquen a continuació, en la mesura en què existisca una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

 • Canalitzar les sol·licituds d’informació realitzades a través dels formularis de contacte de la WEB.
 • Enviar pressupostos sol·licitats a través dels formularis o adreces de contacte indicades en LA WEB.
 • Enviar notes de premsa de manera periòdica als USUARIS que hagen sol·licitat l’alta en aquest servei emplenant el formulari disposat a tal fi en LA WEB.
 • Enviament periòdic de newsletter als USUARIS que hagen sol·licitat l’alta en aquest servei emplenant el formulari disposat a tal fi en LA WEB.
 • Inclusió en els processos de selecció de personal de CUATROOCHENTA que millor s’adapten al seu perfil respecte a aquells USUARIS que ens hagen fet arribar el seu currículum a través dels mitjans indicats en LA WEB.

Quina és la legitimació en què basa CIUDADANOS DIGITALES el tractament de les seues dades?

Basem la nostra legitimació en l’aportació lliure i voluntària de l’USUARI de les seues dades de contacte a fi de que atenguem qualsevol de les sol·licituds indicades en l’apartat anterior.

En cada comunicació que li enviem, CIUDADANOS DIGITALES li recordarà la manera de revocar el seu consentiment amb efectes des del moment en què l’exercisca.

Durant quant temps conservarem les seues dades personals?

Les seues dades, seran conservats el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei sol·licitat, així com per a atendre les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

Respecte a les sol·licituds d’informació o pressupostos, conservarem les dades durant el temps necessari per a atendre les seues sol·licituds i seran eliminats una vegada transcorregut un any des de l’última comunicació.

Les dades dels USUARIS que hagen formalitzat l’alta en algun servei (newsletter, notes de premsa, etc), fins que es donen de baixa en aquests.

Les dades proporcionades pels USUARIS que s’hagen dirigit al nostre Departament de RH enviant el seu currículum seran conservats amb la finalitat indicada en l’anterior apartat, durant dos anys des de la recepció de l’últim currículum. Es recomana actualitzar la informació de manera periòdica si volen continuar participant en els processos de selecció de personal efectuats per CIUDADANOS DIGITALES més enllà d’aquest termini.

A qui cedirem les seues dades?

CIUDADANOS DIGITALES podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seues obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requerisca d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

Quins drets li assisteixen com a titular de les dades?

Com a titular de les dades li assisteixen els següents drets:

 • Dret d’accés. Els USUARIS tenen dret a obtindre de CIUDADANOS DIGITALES informació sobre si s’estan tractant dades personals que el concernisquen, a accedir als mateixos i a obtindre informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtindre una còpia de les seues dades personals.
 • Dret de rectificació. Els USUARIS tenen dret al fet que CIUDADANOS DIGITALES rectifique les seues dades personals en el cas que anaren inexactes o incomplets.
 • Dret de supressió. Els USUARIS tenen dret al fet que es procedisca a la supressió de les dades quan aquests ja no resulten necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concórreguen la resta de les circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament. Els USUARIS tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seues dades personals, de manera que no s’apliquen als mateixos les operacions de tractament que hagen de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat. Els USUARIS tenen dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbisquen exclusivament a l’usuari i hagen sigut facilitats per aquest.

També té el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Els indicats drets podran exercitar-se, dirigint un escrit a l’adreça del seu establiment permanent, situat en la Carrer dels Tres Forques, 149, 46014 València (Espanya), o si el prefereix, enviant la seua sol·licitud des de l’adreça de correu electrònic que ens haja facilitat en registrar-se en LA WEB a: info@ciudadanosdigitales.es

Pot accedir a models, formularis i més informació disponible per a l’exercici dels seus drets en la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

Legislació aplicable

Les relacions establides entre CIUDADANOS DIGITALES i l’USUARI a través de la WEB se sotmetran a la legislació espanyola, excepte en aquells supòsits en què, com a consumidor, li siguen aplicables altres disposicions més avantatjoses d’obligada aplicació a l’USUARI.